| Biuro Turystyki Kajakowej AS-TOURS | PROZONE - wypożyczalnia kamer GoPro! | KONKURS RELACJA MIESIĄCA |

Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

O przepisach nakazach i zakazach, pozwoleniach oraz ubezpieczeniach.

Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Postprzez ra_dek » 28 maja 2013, o 18:18

Generalnie do pływania tzw. "byle czym" a nawet pontonem czy kajakiem lub kanu nie potrzebujemy żadnych papierów ani pozwoleń, ale...
Oczywiście są i obowiązują przepisy które warto znać. Dotyczy to w szczególności bezpieczeństwa i poruszania się po tzw. drogach wodnych.
Postaram się zebrać tu te najważniejsze dla nas przepisy.

Na początek najważniejsze: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460) Tu link do źródła długiej i jak to u nas opieszałej legislacji: http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/144/1 ... ie_up.html

A oto treść w całości, z czasem wypunktujemy istotne dla nas najważniejsze zapisy tego rozporządzenia.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r.
Poz. 460


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)


z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)
wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące
wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych
albo motorowych;

2)
sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu

żeglarstwa, zwanego dalej „egzaminem”;

3)
wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu;

4)
wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;

5)
wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego

do uprawiania turystyki wodnej.

§ 2. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na

jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

1)
żeglarza jachtowego;

2)
jachtowego sternika morskiego;

3)
kapitana jachtowego;

4)
sternika motorowodnego;

5)
motorowodnego sternika morskiego;

6)
kapitana motorowodnego;

7)
mechanika motorowodnego.

2. Wzory patentów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1)
Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U.
Nr 248, poz. 1489).

2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168,
poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.
(Tożsamość podpisującego jest nieznana) Podpisane przez Grzegorz Paczowski; RCL Czas: 2013.04.16 13:49:18 +02'00' Powód: Położenie:Dziennik Ustaw – 2 –
Poz. 460


§ 3. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na
jachtach motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW do:

1)
holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem
jachtów żaglowych i jachtów motorowych,

2)
holowania statków powietrznych

– są licencje.
2. Wzory licencji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia – w przypadku gdy egzamin
ten jest wymagany;

3)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione
przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty
potwierdzone przez armatora jachtu;

4)
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – w przypadku osoby małoletniej.

§ 5. 1. Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.

§ 6. 1. Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.
§ 7. 1. Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która:

1)
posiada patent jachtowego sternika morskiego;

2)
po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości
kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba
powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch
portów pływowych.


Dziennik Ustaw – 3 –
Poz. 460


2. Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
i morskich.
§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.

3. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika
do 60 kW.

§ 9. 1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.
§ 10. 1. Patent kapitana motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1)
posiada patent motorowodnego sternika morskiego;

2)
po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości
kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości
kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej
dwóch portów pływowych.

2. Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach
śródlądowych i morskich.
§ 11. 1. Patent mechanika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent potwierdzający kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;
2) zaliczyła staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym

co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

2. Osoba posiadająca patent mechanika motorowodnego jest uprawniona do pełnienia funkcji kierownika maszyn na
jachtach motorowych.
§ 12. 1. Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu
lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, lub licencję do holowania statków powietrznych
uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.Dziennik Ustaw – 4 –
Poz. 460


2. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1)
wniosek o wydanie licencji zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

2)
kopię patentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;

3)
zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio
uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika
morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.

2. Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia
do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz
motorowodnego sternika morskiego.
3. Osoby posiadające zawodowe uprawnienia do kierowania statkami żeglugi śródlądowej mogą uzyskać bez konieczności
zdania egzaminu patent sternika motorowodnego.
4. Osoby mające uprawnienia do kierowania okrętami albo statkami w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce
Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim mogą uzyskać
bez konieczności zdania egzaminu patent motorowodnego sternika morskiego.
5. Osoby, o których mowa w ust. 3 i 4, w zależności od spełnienia wymagań określonych w § 9 ust. 1 pkt 2 albo § 10
ust. 1 pkt 2, dotyczących liczby rejsów i czasu żeglugi, mogą uzyskać odpowiednio patent morskiego sternika motorowodnego
albo kapitana motorowodnego.
6. Osoby posiadające uprawnienia do obsługi maszyn na okrętach lub statkach w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce
Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim mogą
uzyskać bez konieczności zdawania egzaminu patent mechanika motorowodnego.
§ 14. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1)
spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu lub licencji;

2)
przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

§ 15. Egzaminy na poszczególne patenty i licencje przeprowadza się zgodnie z zakresem wymagań egzaminacyjnych
określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”.

2. Komisja jest powoływana przez właściwy polski związek sportowy albo podmiot upoważniony przez ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej do przeprowadzenia egzaminu.
3. W skład komisji wchodzą co najmniej:
1)
przewodniczący;

2)
sekretarz.

4. W skład komisji mogą wchodzić dodatkowo członkowie w liczbie od 1 do 3.
5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może wyznaczyć dodatkowo swojego przedstawiciela jako członka
komisji, o czym informuje odpowiednio właściwy polski związek sportowy albo podmiot upoważniony przez ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej do przeprowadzenia egzaminu najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem
egzaminu. Koszty udziału swojego przedstawiciela w komisji ponosi minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 460


§ 17. 1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

2. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.
3. Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa
się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu
patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.
4. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się
uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.
5. Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego ma
formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych
przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany
ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania.
6. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika
morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.
7. Część teoretyczna egzaminu na patent mechanika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza wodnego lub
innych obiektów pływających oraz holowanie statków powietrznych ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego
wyboru z 25 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji
zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 30 minut na udzielenie odpowiedzi.
8. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent mechanika motorowodnego, licencję na holowanie narciarza
wodnego lub innych obiektów pływających oraz holowanie statków powietrznych uważa się uzyskanie 20 prawidłowych
odpowiedzi w teście.
9. Przewodniczący komisji sprawuje ogólny nadzór nad przebiegiem egzaminu teoretycznego; stały dyżur na sali egzaminacyjnej
pełni co najmniej jedna osoba ze składu komisji.
10. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych
indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji
zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego,
sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane
wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.
11. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych
przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle
wykonanego elementu.
12. Zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym
zatwierdza przewodniczący komisji, opatrując każdy z nich datą, podpisem i pieczątką imienną.
13. Zadania i pytania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających
ich nieuprawnione ujawnienie.
14. Przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji są obowiązani zachować w tajemnicy tematy egzaminacyjne.
§ 18. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu:

1) osoby, z którą pozostaje w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;

2) swojego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) osoby pozostającej wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej;

5) osoby, która była przez niego szkolona.


Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 460


§ 19. 1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera:
1) dane osób egzaminowanych:
a) imiona i nazwiska,
b) miejsce i daty urodzenia,
c) adresy zamieszkania;
2) zwięzły opis przebiegu egzaminu, w tym opis elementów wykonanych podczas części praktycznej;
3) ocenę końcową;
4) podpisy wszystkich osób wchodzących w skład komisji.

3. Dokumentację z przeprowadzonych egzaminów prowadzi właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony
przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej do przeprowadzenia egzaminu.
4. Odpowiednio polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej do przeprowadzenia egzaminu informuje na swojej stronie internetowej o terminach planowanych egzaminów.
5. Odpowiednio polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej do przeprowadzenia egzaminu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej informację o planowanym
egzaminie w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.
6. Odpowiednio polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej do przeprowadzenia egzaminu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie 7 dni od
dnia zakończenia egzaminu kopię protokołu z przeprowadzonego egzaminu wraz z listą pytań wykorzystanych na egzaminie
teoretycznym oraz oświadczeniem przewodniczącego komisji potwierdzającym prawidłowość przeprowadzonego egzaminu.
§ 20. 1. W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty
egzaminacyjnej.

2. Egzamin jest powtarzany w całości.
3. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może
przystąpić do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną.
§ 21. Podczas przeprowadzania egzaminu może być obecny jako obserwator przedstawiciel ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej.
§ 22. 1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:
1) patent żeglarza jachtowego – wynosi 250 zł;
2) patent jachtowego sternika morskiego – wynosi 350 zł;
3) patent sternika motorowodnego – wynosi 250 zł;
4) patent motorowodnego sternika morskiego – wynosi 350 zł;
5) patent mechanika motorowodnego – wynosi 250 zł;
6) licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji
z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych – wynosi 250 zł;
7) licencję do holowania statków powietrznych – wynosi 250 zł.

2. Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.
3. Opłaty określone w ust. 1 i 2 w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50%.

Dziennik Ustaw – 7 –
Poz. 460


§ 23. 1. Osobom spełniającym warunki do wydania patentu określone w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 9 czerwca
2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 105, poz. 712 i Nr 151, poz. 1088), które do dnia 16 października
2012 r. złożyły wniosek o jego wydanie, a którym nie wydano tego patentu, właściwy polski związek sportowy wydaje
patent na podstawie niniejszego rozporządzenia, z zachowaniem następujących kryteriów:

1)
jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego – wydaje się patent żeglarza jachtowego;

2)
jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu sternika jachtowego – wydaje się patent jachtowego sternika morskiego;

3)
jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego – wydaje się patent jachtowego sternika morskiego;


4)
jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu kapitana jachtowego – wydaje się patent kapitana jachtowego;

5)
jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu sternika motorowodnego – wydaje się patent sternika motorowodnego;

6)
jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu starszego sternika motorowodnego – wydaje się patent motorowodnego sternika
morskiego;

7)
jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu morskiego sternika motorowodnego – wydaje się patent motorowodnego
sternika morskiego;

8)
jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu kapitana motorowodnego – wydaje się patent kapitana motorowodnego;

9)
jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu motorzysty motorowodnego – wydaje się patent mechanika motorowodnego;

10) jeżeli złożyły wniosek o wydanie patentu mechanika motorowodnego – wydaje się patent mechanika motorowodnego.

2. Osobom spełniającym warunki do wydania licencji określone w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 9 czerwca
2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa, które do dnia 16 października 2012 r. złożyły wniosek o jej wydanie, a którym nie
wydano tej licencji, właściwy polski związek sportowy wydaje licencję na podstawie niniejszego rozporządzenia stosownie
do uzyskanego zakresu uprawnień.
§ 24. 1. Osoby, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą realizować swoje uprawnienia wynikające z uzyskanych przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia patentów żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego pod nadzorem.


2. Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest
ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem
łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego.
3. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać odpowiednio co najmniej patent żeglarza jachtowego lub
sternika motorowodnego.
§ 25. 1. Dotychczas wydane patenty zachowują ważność w zakresie potwierdzanych nimi uprawnień i mogą zostać
wymienione, na wniosek posiadacza, na patenty wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem
następujących kryteriów:

1)
wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 25 sierp


nia 1969 r. w sprawie sportowych stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 42, poz. 338 oraz z 1974 r. Nr 31,

poz. 189):

a)
żeglarza jachtowego – na żeglarza jachtowego,

b)
sternika jachtowego – na jachtowego sternika morskiego,

c)
jachtowego sternika morskiego – na jachtowego sternika morskiego,

d)
jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej – na kapitana jachtowego,

e)
jachtowego kapitana żeglugi wielkiej – na kapitana jachtowego;

2)
wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia
1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 2, poz. 7):

a)
żeglarza jachtowego – na żeglarza jachtowego,


Dziennik Ustaw – 8 –
Poz. 460


b) sternika jachtowego – na jachtowego sternika morskiego,
c) jachtowego sternika morskiego – na jachtowego sternika morskiego,
d) jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej – na kapitana jachtowego,
e) jachtowego kapitana żeglugi wielkiej – na kapitana jachtowego,
f) sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
g) starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
h) morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
i) motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
j) mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego;


3)
wydane na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca
1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P. Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. Nr 15, poz. 113):
a) żeglarza jachtowego – na żeglarza jachtowego,
b) sternika jachtowego – na jachtowego sternika morskiego,
c) jachtowego sternika morskiego – na jachtowego sternika morskiego,
d) jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej – na kapitana jachtowego,
e) jachtowego kapitana żeglugi wielkiej – na kapitana jachtowego,
f) sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
g) starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
h) morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
i) kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej – na kapitana motorowodnego,
j) kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej – na kapitana motorowodnego,
k) motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
l) mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego;

4)
wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa
(Dz. U. Nr 112, poz. 729):
a) żeglarza jachtowego – na żeglarza jachtowego,
b) sternika jachtowego – na jachtowego sternika morskiego,
c) jachtowego sternika morskiego – na jachtowego sternika morskiego,
d) kapitana jachtowego – na kapitana jachtowego,
e) sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,
f) starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
g) morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
h) kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
i) motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
j) mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego;

5)
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa:
a) żeglarza jachtowego – na żeglarza jachtowego,
b) sternika jachtowego – na jachtowego sternika morskiego,
c) jachtowego sternika morskiego – na jachtowego sternika morskiego,
d) kapitana jachtowego – na kapitana jachtowego,
e) sternika motorowodnego – na sternika motorowodnego,


Dziennik Ustaw – 9 –
Poz. 460


f) starszego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
g) morskiego sternika motorowodnego – na motorowodnego sternika morskiego,
h) kapitana motorowodnego – na kapitana motorowodnego,
i) motorzysty motorowodnego – na mechanika motorowodnego,
j) mechanika motorowodnego – na mechanika motorowodnego.


2. Dotychczas wydane licencje na wniosek posiadacza mogą być wymieniane na licencje wydawane na podstawie
niniejszego rozporządzenia stosownie do przyznanego nimi zakresu uprawnień.
3. Do wymiany dokumentów, o której mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 4 pkt 1, § 12 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 ust. 2 i 3 stosuje
się odpowiednio.
§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Sportu i Turystyki: J. Mucha

3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa
(Dz. U. Nr 105, poz. 712 i Nr 151, poz. 1088), które utraciło moc z dniem 17 października 2012 r. na podstawie art. 91 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185,
poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490).


Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 460
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 kwietnia 2013 r. (poz. 460)
Załącznik nr 1
WZORY PATENTÓW

WzOrY patentóW
RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLANDPATENT NR ...........................
ZEGLARZA JACHTOWEGOCERTIFICATE OF COMPETENCY OF INLAND SKIPPER........................................................................................................
NAZWISKO/SURNAME........................................................................................................
IMIONA/GIVEN NAMES........................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATE AND PLACE OF BIRTH..............................................................
PODPIS/SIGNATURE
HOLOGRAM
ZDJECIE
POLSKI ZWIAZEK ZEGLARSKI ZASWIADCZA, ZE POSIADACZ NINIEJSZEGO PATENTU JEST UPRAWNIONY DO:
1 PROWADZENIA JACHTÓW ZAGLOWYCH, KTÓRE MOGA BYC WYPOSAZONE W POMOCNICZY
NAPED MECHANICZNY, PO WODACH SRÓDLADOWYCH;
2 PROWADZENIA JACHTÓW ZAGLOWYCH ,KTÓRE MOGA BYC WYPOSAZONE W POMOCNICZY
NAPED MECHANICZNY, O DŁUGOSCI KADŁUBA DO 12 M PO MORSKICH WODACH
WEWNETRZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WODACH MORSKICH W STREFIE DO 2 MIL MORSKICH
OD BRZEGU, W PORZE DZIENNEJ.
THE POLISH YACHTING ASSOCIATION HEREBY CERTIFIES THAT THE HOLDER OF THIS CERTIFICATE
IS AUTHORIZED TO:
1 OPERATE SAILING YACHTS, WHICH MAY BE EQUIPPED WITH AN AUXILIARY POWER DRIVE,
IN INLAND WATERS;
2 OPERATE SAILING YACHTS OF HULL LENGTH UP TO 12 METERS, WHICH MAY BE EQUIPPED WITH AN AUXILIARY
POWER DRIVE, IN INTERNAL SEA WATERS AND OTHER SEA WATERS LIMITED TO 2 NAUTICAL MILES FROM LAND
DURING DAYTIME.
............................................................................................... ...........................................................................
MIEJSCE I DATA WYDANIA/PLACE AND DATE OF ISSUE PODPIS I PIECZEC/SIGNATURE AND STAMPPATENT WYDANO NA PODSTAWIE ART. 37 A UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O ZEGLUDZE SRÓDLADOWEJ.
(DZ. U. Z 2006 R., NR 123, POZ. 857, Z PÓZN. ZM.).
THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED BY VIRTUE OF ARTICLE 37 A (7) OF THE INLAND NAVIGATION LAW OF 21 DECEMBER 2000.
(JOURNAL OF LAWS OF 2006, NO. 123, ITEM 857, AS AMENDED).
................................................................................................
DATA NABYCIA UPRAWNIEN/DATE OF QUALIFICATION
RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLANDPATENT NR ...........................
JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGOCERTIFICATE OF COMPETENCY OF YACHT SKIPPER........................................................................................................
NAZWISKO/SURNAME........................................................................................................
IMIONA/GIVEN NAMES........................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATE AND PLACE OF BIRTH..............................................................
PODPIS/SIGNATURE
HOLOGRAM
ZDJECIE
POLSKI ZWIAZEK ZEGLARSKI ZASWIADCZA, ZE POSIADACZ NINIEJSZEGO PATENTU JEST UPRAWNIONY DO:
1 PROWADZENIA JACHTÓW ZAGLOWYCH, KTÓRE MOGA BYC WYPOSAZONE W POMOCNICZY NAPED
MECHANICZNY, PO WODACH SRÓDLADOWYCH;
2 PROWADZENIA JACHTÓW ZAGLOWYCH, KTÓRE MOGA BYC WYPOSAZONE
W POMOCNICZY NAPED MECHANICZNY, O DŁUGOSCI KADŁUBA DO 18 M
PO WODACH MORSKICH.
THE POLISH YACHTING ASSOCIATION HEREBY CERTIFIES THAT THE HOLDER OF THIS CERTIFICATE
IS AUTHORIZED TO:
1 OPERATE SAILING YACHTS, WHICH MAY BE EQUIPPED WITH AN AUXILIARY POWER DRIVE,
IN INLAND WATERS;
2 OPERATE SAILING YACHTS OF HULL LENGTH UP TO 18 METERS, WHICH MAY BE EQUIPPED
WITH AN AUXILIARY POWER DRIVE IN ALL SEA WATERS.
............................................................................................... ...........................................................................
MIEJSCE I DATA WYDANIA/PLACE AND DATE OF ISSUE PODPIS I PIECZEC/SIGNATURE AND STAMPPATENT WYDANO NA PODSTAWIE ART. 37 A UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O ZEGLUDZE SRÓDLADOWEJ.
(DZ. U. Z 2006 R., NR 123, POZ. 857, Z PÓZN. ZM.).
THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED BY VIRTUE OF ARTICLE 37 A (7) OF THE INLAND NAVIGATION LAW OF 21 DECEMBER 2000.
(JOURNAL OF LAWS OF 2006, NO. 123, ITEM 857, AS AMENDED).
................................................................................................
DATA NABYCIA UPRAWNIEN/DATE OF QUALIFICATION– 1 –
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Sportu i Turystykiz dnia ................... (poz. )
Załącznik nr 1
RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLANDPATENT NR ...........................
KAPITANA JACHTOWEGOCERTIFICATE OF COMPETENCY OF YACHTMASTER........................................................................................................
NAZWISKO/SURNAME........................................................................................................
IMIONA/GIVEN NAMES........................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATE AND PLACE OF BIRTH..............................................................
PODPIS/SIGNATURE
HOLOGRAM
ZDJECIE
POLSKI ZWIAZEK ZEGLARSKI ZASWIADCZA, ZE POSIADACZ NINIEJSZEGO PATENTU JEST UPRAWNIONY DO:
1 PROWADZENIA JACHTÓW ZAGLOWYCH, KTÓRE MOGA BYC WYPOSAZONE W POMOCNICZY NAPED
MECHANICZNY, PO WODACH SRÓDLADOWYCH;
2 PROWADZENIA JACHTÓW ZAGLOWYCH, KTÓRE MOGA BYC WYPOSAZONE
W POMOCNICZY NAPED MECHANICZNY, PO WODACH MORSKICH.
THE POLISH YACHTING ASSOCIATION HEREBY CERTIFIES THAT THE HOLDER OF THIS CERTIFICATE
IS AUTHORIZED TO:
1 OPERATE SAILING YACHTS, WHICH MAY BE EQUIPPED WITH AN AUXILIARY POWER DRIVE,
IN INLAND WATERS;
2 OPERATE SAILING YACHTS, WHICH MAY BE EQUIPPED WITH AN AUXILIARY POWER DRIVE,
IN ALL SEA WATERS.
............................................................................................... ...........................................................................
MIEJSCE I DATA WYDANIA/PLACE AND DATE OF ISSUE PODPIS I PIECZEC/SIGNATURE AND STAMPPATENT WYDANO NA PODSTAWIE ART. 37 A UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O ZEGLUDZE SRÓDLADOWEJ.
(DZ. U. Z 2006 R., NR 123, POZ. 857, Z PÓZN. ZM.).
THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED BY VIRTUE OF ARTICLE 37 A (7) OF THE INLAND NAVIGATION LAW OF 21 DECEMBER 2000.
(JOURNAL OF LAWS OF 2006, NO. 123, ITEM 857, AS AMENDED).
................................................................................................
DATA NABYCIA UPRAWNIEN/DATE OF QUALIFICATION

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 460

– 2 –
RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLANDPATENT NR ...........................
STERNIKA MOTOROWODNEGOCERTIFICATE OF COMPETENCY OF MOTORBOAT HELMSMAN........................................................................................................
NAZWISKO/SURNAME........................................................................................................
IMIONA/GIVEN NAMES........................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATE AND PLACE OF BIRTH..............................................................
PODPIS/SIGNATURE
HOLOGRAM
ZDJECIE
............................................................................................... ...........................................................................
MIEJSCE I DATA WYDANIA/PLACE AND DATE OF ISSUE PODPIS I PIECZEC/SIGNATURE AND STAMPPATENT WYDANO NA PODSTAWIE ART. 37 A UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O ZEGLUDZE SRÓDLADOWEJ.
(DZ. U. Z 2006 R., NR 123, POZ. 857, Z PÓZN. ZM.).
THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED BY VIRTUE OF ARTICLE 37 A (7) OF THE INLAND NAVIGATION LAW OF 21 DECEMBER 2000.
(JOURNAL OF LAWS OF 2006, NO. 123, ITEM 857, AS AMENDED).
................................................................................................
DATA NABYCIA UPRAWNIEN/DATE OF QUALIFICATIONPOLSKI ZWIAZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO ZASWIADCZA, ZE POSIADACZ
NINIEJSZEGO PATENTU JEST UPRAWNIONY DO:
1 PROWADZENIA JACHTÓW MOTOROWYCH PO WODACH SRÓDLADOWYCH;
2 PROWADZENIA JACHTÓW MOTOROWYCH O DŁUGOSCI KADŁUBA DO 12 M PO MORSKICH
WODACH WEWNETRZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WODACH MORSKICH W STREFIE
DO 2 MIL MORSKICH OD BRZEGU, W PORZE DZIENNEJ.
THE POLISH MOTORBOAT AND WATER SKI ASSOCIATION HEREBY CERTIFIES THAT THE HOLDER
OF THIS CERTIFICATE IS AUTHORIZED TO:
1 OPERATE MOTOR BOATS IN ALL INLAND WATERS;
2 OPERATE MOTOR BOATS OF HULL LENGTH UP TO 12 METERS IN INTERNAL SEA WATERS AND
OTHER SEA WATERS LIMITED TO 2 NAUTICAL MILES FROM LAND DURING DAYTIME.
OSOBY W WIEKU PONIZEJ 16 LAT MOGA REALIZOWAC SWOJE UPRAWNIENIA NA JACHTACH
MOTOROWYCH O MOCY SILNIKA DO 60 KW.
PERSONS UNDER THE AGE OF 16 ARE ELIGIBLE TO USE THEIR ENTITLEMENTS ON MOTOR BOATS WITH ENGINE
POWER OF UP TO 60 KW.
RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLANDPATENT NR ...........................
MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGOCERTIFICATE OF COMPETENCY OF MOTORBOAT SKIPPER........................................................................................................
NAZWISKO/SURNAME........................................................................................................
IMIONA/GIVEN NAMES........................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATE AND PLACE OF BIRTH..............................................................
PODPIS/SIGNATURE
HOLOGRAM
ZDJECIE
POLSKI ZWIAZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO ZASWIADCZA, ZE POSIADACZ
NINIEJSZEGO PATENTU JEST UPRAWNIONY DO:
1 PROWADZENIA JACHTÓW MOTOROWYCH PO WODACH SRÓDLADOWYCH;
2 PROWADZENIA JACHTÓW MOTOROWYCH O DŁUGOSCI KADŁUBA DO 18 M
PO WODACH MORSKICH.
THE POLISH MOTORBOAT AND WATER SKI ASSOCIATION HEREBY CERTIFIES THAT THE HOLDER
OF THIS CERTIFICATE IS AUTHORIZED TO:
1 OPERATE MOTOR BOATS IN ALL INLAND WATERS;
2 OPERATE MOTOR BOATS OF HULL LENGTH UP TO 18 METERS IN ALL SEA WATERS.
............................................................................................... ...........................................................................
MIEJSCE I DATA WYDANIA/PLACE AND DATE OF ISSUE PODPIS I PIECZEC/SIGNATURE AND STAMPPATENT WYDANO NA PODSTAWIE ART. 37 A UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O ZEGLUDZE SRÓDLADOWEJ.
(DZ. U. Z 2006 R., NR 123, POZ. 857, Z PÓZN. ZM.).
THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED BY VIRTUE OF ARTICLE 37 A (7) OF THE INLAND NAVIGATION LAW OF 21 DECEMBER 2000.
(JOURNAL OF LAWS OF 2006, NO. 123, ITEM 857, AS AMENDED).
................................................................................................
DATA NABYCIA UPRAWNIEN/DATE OF QUALIFICATION
RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLANDPATENT NR ...........................
KAPITANA MOTOROWODNEGOCERTIFICATE OF COMPETENCY OF OCEAN GOING
MOTORBOAT MASTER........................................................................................................
NAZWISKO/SURNAME........................................................................................................
IMIONA/GIVEN NAMES........................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATE AND PLACE OF BIRTH..............................................................
PODPIS/SIGNATURE
HOLOGRAM
ZDJECIE
POLSKI ZWIAZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO ZASWIADCZA, ZE POSIADACZ
NINIEJSZEGO PATENTU JEST UPRAWNIONY DO:
1 PROWADZENIA JACHTÓW MOTOROWYCH PO WODACH SRÓDLADOWYCH;
2 PROWADZENIA JACHTÓW MOTOROWYCH PO WODACH MORSKICH.
THE POLISH MOTORBOAT AND WATER SKI ASSOCIATION HEREBY CERTIFIES THAT THE HOLDER
OF THIS CERTIFICATE IS AUTHORIZED TO:
1 OPERATE MOTOR BOATS IN ALL INLAND WATERS;
2 OPERATE MOTOR BOATS IN ALL SEA WATERS.
............................................................................................... ...........................................................................
MIEJSCE I DATA WYDANIA/PLACE AND DATE OF ISSUE PODPIS I PIECZEC/SIGNATURE AND STAMPPATENT WYDANO NA PODSTAWIE ART. 37 A UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O ZEGLUDZE SRÓDLADOWEJ.
(DZ. U. Z 2006 R., NR 123, POZ. 857, Z PÓZN. ZM.).
THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED BY VIRTUE OF ARTICLE 37 A (7) OF THE INLAND NAVIGATION LAW OF 21 DECEMBER 2000.
(JOURNAL OF LAWS OF 2006, NO. 123, ITEM 857, AS AMENDED).
................................................................................................
DATA NABYCIA UPRAWNIEN/DATE OF QUALIFICATION

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 460

– 3 –
RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLANDPATENT NR ...........................
MECHANIKA MOTOROWODNEGOCERTIFICATE OF COMPETENCY OF MOTORBOAT
ENGINE MASTER........................................................................................................
NAZWISKO/SURNAME........................................................................................................
IMIONA/GIVEN NAMES........................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATE AND PLACE OF BIRTH..............................................................
PODPIS/SIGNATURE
HOLOGRAM
ZDJECIE
POLSKI ZWIAZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO ZASWIADCZA, ZE POSIADACZ
NINIEJSZEGO PATENTU JEST UPRAWNIONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA MASZYN
NA JACHTACH MOTOROWYCH.
THE POLISH MOTORBOAT AND WATER SKI ASSOCIATION HEREBY CERTIFIES THAT THE HOLDER OF
THIS CERTIFICATE IS AUTHORIZED TO SERVE AS A CHIEF ENGINEER ON A MOTOR BOAT.
............................................................................................... ...........................................................................
MIEJSCE I DATA WYDANIA/PLACE AND DATE OF ISSUE PODPIS I PIECZEC/SIGNATURE AND STAMPPATENT WYDANO NA PODSTAWIE ART. 37 A UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O ZEGLUDZE SRÓDLADOWEJ.
(DZ. U. Z 2006 R., NR 123, POZ. 857, Z PÓZN. ZM.).
THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED BY VIRTUE OF ARTICLE 37 A (7) OF THE INLAND NAVIGATION LAW OF 21 DECEMBER 2000.
(JOURNAL OF LAWS OF 2006, NO. 123, ITEM 857, AS AMENDED).
................................................................................................
DATA NABYCIA UPRAWNIEN/DATE OF QUALIFICATIONObjaśnienia: patenty mają formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej
z tworzywa sztucznego, zawierającej numer patentu, określenie poziomu patentu, imiona i nazwisko,
miejsce i datę urodzenia, zdjęcie i podpis posiadacza, pieczęć i podpis podmiotu wydającego, datę
i miejsce wydania, zakres uprawnień, datę nabycia uprawnień, podstawę prawną oraz elementy
zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem. Dane te zamieszcza się w języku
polskim i angielskim.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 460
Załącznik nr 2
WZORY LICENCJI

RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLANDLICENCJA NR ......................
DO HOLOWANIA NARCIARZA WODNEGO
LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJACYCHLICENCE TO TOW A WATER SKIER OR OTHER FLOATING OBJECTS........................................................................................................
NAZWISKO/SURNAME........................................................................................................
IMIONA/GIVEN NAMES........................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATE AND PLACE OF BIRTH..............................................................
PODPIS/SIGNATURE
HOLOGRAM
ZDJECIE
POLSKI ZWIAZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO ZASWIADCZA, ZE POSIADACZ
NINIEJSZEJ LICENCJI JEST UPRAWNIONY DO:
1 UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ NA JACHTACH MOTOROWYCH PRZY HOLOWANIU
NARCIARZA WODNEGO;
2 UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ NA JACHTACH MOTOROWYCH PRZY HOLOWANIU
INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJACYCH SŁUZACYCH DO UPRAWIANIA SPORTU
LUB REKREACJI Z WYŁACZENIEM JACHTÓW ZAGLOWYCH I JACHTÓW MOTOROWYCH.
THE POLISH MOTORBOAT AND WATER SKI ASSOCIATION HEREBY CERTIFIES THAT
THE HOLDER OF THIS LICENCE IS AUTHORIZED TO:
1 PRACTICE WATER TOURISM ON MOTOR BOATS TOWING A WATER SKIER;
2 PRACTICE WATER TOURSIM ON MOTOR BOATS TOWING OTHER FLOATING OBJECTS
FOR SPORT OR RECREATION PURPOSES, EXCLUDING SAILING YACHTS AND MOTOR BOATS.
............................................................................................... ...........................................................................
MIEJSCE I DATA WYDANIA/PLACE AND DATE OF ISSUE PODPIS I PIECZEC/SIGNATURE AND STAMPLICENCJE WYDANO NA PODSTAWIE ART. 37 A UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O ZEGLUDZE SRÓDLADOWEJ.
(DZ. U. Z 2006, NR 123 POZ. 857, Z PÓZN. ZM.).
THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED BY VIRTUE OF ARTICLE 37 A (7) OF THE INLAND NAVIGATION LAW OF 21 DECEMBER 2000.
(JOURNAL OF LAWS OF 2006, NO. 123, ITEM 857, AS AMENDED).
................................................................................................
DATA NABYCIA UPRAWNIEN/DATE OF QUALIFICATION
RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLANDLICENCJA NR ......................
DO HOLOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCHLICENCE TO TOW GLIDER AIRCRAFTS........................................................................................................
NAZWISKO/SURNAME........................................................................................................
IMIONA/GIVEN NAMES........................................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA/DATE AND PLACE OF BIRTH..............................................................
PODPIS/SIGNATURE
HOLOGRAM
ZDJECIE
POLSKI ZWIAZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO ZASWIADCZA, ZE POSIADACZ
NINIEJSZEJ LICENCJI JEST UPRAWNIONY DO UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ NA JACHTACH
MOTOROWYCH PRZY HOLOWANIU STATKÓW POWIETRZNYCH.
THE POLISH MOTORBOAT AND WATER SKI ASSOCIATION HEREBY CERTIFIES THAT THE
HOLDER OF THIS LICENCE IS AUTHORIZED TO PRACTICE WATER TOURISM ON MOTOR
BOATS TOWING GLIDER AIRCRAFTS.
............................................................................................... ...........................................................................
MIEJSCE I DATA WYDANIA/PLACE AND DATE OF ISSUE PODPIS I PIECZEC/SIGNATURE AND STAMPLICENCJE WYDANO NA PODSTAWIE ART. 37 A UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O ZEGLUDZE SRÓDLADOWEJ.
(DZ. U. Z 2006, NR 123 POZ. 857, Z PÓZN. ZM.).
THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED BY VIRTUE OF ARTICLE 37 A (7) OF THE INLAND NAVIGATION LAW OF 21 DECEMBER 2000.
(JOURNAL OF LAWS OF 2006, NO. 123, ITEM 857, AS AMENDED).
................................................................................................
DATA NABYCIA UPRAWNIEN/DATE OF QUALIFICATIONObjaśnienia: Licencje mają formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej
z tworzywa sztucznego, zawierającej numer licencji, imiona i nazwisko, miejsce i datę urodzenia,
zdjęcie i podpis posiadacza, pieczęć i podpis podmiotu wydającego, datę i miejsce wydania, zakres
uprawnień, datę nabycia uprawnień, podstawę prawną oraz elementy zabezpieczające dokument przed
podrobieniem i sfałszowaniem. Dane te zamieszcza się w języku polskim i angielskim.
Załącznik nr 2WzOrY LICENCJI

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 460

Załącznik nr 3

WZÓR


………………………………………..

(nazwa właściwego polskiego związku sportowego
lub podmiotu upoważnionego przez ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej do przeprowadzenia egzaminu)


………………………………………..

(adres)

……………………………………

(miejscowość, data)

Zaświadczenie

o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy
i umiejętności z zakresu żeglarstwa
Nr……

Zaświadcza się, że Pan/Pani …………………………………………………………………….

(imiona, nazwisko)

Urodzony(-na) dnia ………………………..r. w ………………………………………………,

(miejsce urodzenia)

zamieszkały(-ła): ………………………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

Zdał(-ła) egzamin

na ………………………………………….

(rodzaj patentu lub licencji)

……..………………………………………..

(pieczątka i podpis przewodniczącego komisji egzaminacyjnej)


Dziennik Ustaw – 15 –
Poz. 460

Załącznik nr 4

ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

I. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego.
1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtów, w tym:
a) zasady obsługi instalacji jachtowych,
b) obsługa silnika jachtowego;
2) teoria żeglowania, w tym:
a) kursy jachtu względem wiatru,
b) wiatr rzeczywisty i pozorny,
c) praca żagli oraz działanie steru,
d) siły działające na jacht,
e) stateczność jachtu,
f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
4) podstawy locji, w tym:

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;


5)
wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) ratowanie człowieka za burtą,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;

6)
wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;

7) pomoce nawigacyjne;
8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
10) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.


2. Umiejętności praktyczne:
1)
manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,


Dziennik Ustaw – 16 –
Poz. 460

b)
prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

c)
sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od
boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2)
manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
c) alarm „człowiek za burtą”;

3)
kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie
do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;

4)
praca w charakterze członka załogi:
a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
b) odpowiadanie na komendy,
c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;

5)
prace bosmańskie:
a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

II. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego.
1. Wiedza teoretyczna:
1)
jachty żaglowe morskie, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;

2)
locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

3)
nawigacja, w tym:
a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne

itp.),

b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;


4)
meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicz


nych;

5) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji
VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;


Dziennik Ustaw – 17 –
Poz. 460

6)
ratownictwo, w tym:

a)
podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b)
postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,

c)
przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,

d)
udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią

zabezpieczenia ratowniczego,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;


7)
planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

a)
ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,

b)
odległości i czasu trwania rejsu,

c)
ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,

d)
przygotowania załogi i jachtu;

8)
podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:
1)
manewry pod żaglami w zakresie:

a)
optymalnego doboru żagli do panujących warunków,

b)
prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,

c)
sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od

boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2)
manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż

4 węzły w zakresie:

a)
kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,

b)
alarm „człowiek za burtą”;

3)
kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie
do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

3. Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje
zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach I i II.
III. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
1)
podstawy budowy jachtów motorowych;

2)
silniki i układy napędowe, w tym:

a)
budowa silników,

b)
obsługa i konserwacja silników,

c)
zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,

d)
podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3)
manewrowanie jachtem motorowym;

4)
zasady prowadzenia skuterów wodnych;


Dziennik Ustaw – 18 –
Poz. 460

5)
podstawy locji, w tym w szczególności:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6)
wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7)
wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;

8)
pomoce nawigacyjne;

9)
ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:
1)
manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm

„człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;


2)
kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;

3)
praca w charakterze członka załogi;

4)
podstawowe prace bosmańskie.

IV. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego.
1. Wiedza teoretyczna:
1)
budowa jachtu, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
b) wyposażenie jachtu morskiego;

2)
silniki i układy napędowe, w tym:
a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usu


nięcia na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;Dziennik Ustaw – 19 –
Poz. 460

3)
locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

4)
nawigacja, w tym:
a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielo


funkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;


5)
meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicz


nych;

6)
sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;

7)
planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;

8)
ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia

ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;


9)
ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

2. Umiejętności praktyczne:
1)
manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm

„człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;


2)
kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.


Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 460

3. Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego,
obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach III i IV.
V. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu mechanika motorowodnego.
1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa i obsługa silników spalinowych;
2) budowa i obsługa siłowni jachtów morskich;
3) wiadomości o paliwach płynnych, olejach i smarach;
4) znajomość budowy i obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych jachtów;
5) znajomość budowy i obsługi urządzeń i instalacji wodnych jachtów;
6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego;
7) ochrona przed awariami i pożarami, bhp siłowni, ochrona środowiska naturalnego.
2. Umiejętności praktyczne:
1) przygotowanie jachtów i siłowni do rejsów morskich;
2) obsługa silników i siłowni jachtów.
VI. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania licencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach
motorowych przy holowaniu narciarza wodnego lub innych obiektów pływających.
1. Wiedza teoretyczna:
1) wiadomości ogólne o sprzęcie;
2) zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem lub użytkownikiem obiektu pływającego;
3) załoga jachtu holującego;
4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania;
5) przygotowanie miejsca startowego;
6) przygotowanie jachtu holującego;
7) przygotowanie sprzętu do holowania;
8) przygotowanie liny;
9) przepisy w zakresie holowania narciarza lub innych obiektów pływających.
2. Umiejętności praktyczne:
1) start z wody;
2) start z pomostu lub innego pełniącego podobne funkcje urządzenia;
3) holowanie narciarza lub innych obiektów pływających, w tym holowanie po prostej i slalomem;
4) zakończenie holowania na wodzie i na brzegu;
5) manewry jachtem holującym, w tym zwroty, podpływanie po upadku.
VII. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania licencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach
motorowych przy holowaniu statków powietrznych.
1. Wiedza teoretyczna:
1) wiadomości o holowanych za łodziami statkach powietrznych i sprzęcie do holowania;
2) zjawiska fizyczne w lotach holowanych;

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 460

3) organizacja lotów holowanych;
4) warunki bezpieczeństwa podczas holowania statków powietrznych;
5) przygotowanie miejsca startowego;
6) przygotowanie jachtu holującego;
7) przygotowanie liny i sprzętu holowanego;
8) zasady porozumiewania się między holującym a użytkownikiem statku powietrznego;
9) przepisy w zakresie holowania statków powietrznych.


2. Umiejętności praktyczne:
1) przygotowanie startu;
2) podejmowanie statku powietrznego z wody;
3) podejmowanie na pokład jachtu osoby holowanej;
4) manewry jachtem holującym, w tym umożliwiające start, loty po prostej, zawracanie, wznoszenie, lot poziomy, zniżanie,
wodowanie, lądowanie;
5) zakończenie holowania.

Avatar użytkownika
ra_dek
*******
 
Images: 147
Dziękował/a : 2913
Dziękowano: 581
Dołączył/a: 28 maja 2013
Lokalizacja: Kraków
Sprzęt: ponton z Intexu

Re: Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Postprzez Star90 » 28 sierpnia 2013, o 09:18

Słyszałem, że niby zaszły zmiany w tym rozporządzeniu polegające na tym, że niby ma być łatwiej o uzyskanie patentu sternika motorowodnego oraz ma być połączenie patentów sternika i starszego sternika w jeden. Ktoś wie coś więcej na ten temat?
Star90
nowy użytkownik, bez *
 
Dziękował/a : 0
Dziękowano: 0
Dołączył/a: 28 sierpnia 2013

Re: Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Postprzez ra_dek » 28 sierpnia 2013, o 09:51

Star90 Witamy na forum :D
Temat powitań nie gryzie ;)
Ale do rzeczy: O zmianach nic nie wiem, zaraz popytam, jak coś drgnęło napisze.
Łatwiej jest o tyle że nie jest konieczny kurs, co było kosztowne i czasochłonne.
Moim zdaniem najlepiej jednak się na taki kurs wybrać ale nie jest on obowiązkowy, wystarczy wiedza i egzamin.
Avatar użytkownika
ra_dek
*******
 
Images: 147
Dziękował/a : 2913
Dziękowano: 581
Dołączył/a: 28 maja 2013
Lokalizacja: Kraków
Sprzęt: ponton z Intexu


Powrót do Przepisy, ubezpieczenia

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


cron